Înapoi la:HomeSunteţi la:Acte doveditoare a domiciliului    CAUTĂ ÎN SITE
Selectaţi limba 
 

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor

Evidenta Persoanelor:strada Republicii nr. 240040 259 432.823evp@evp-oradea.ro
Starea civila:
piata Unirii nr. 10040 259 408.825starecivila@evp-oradea.ro
 
 
 
 
 
 
Programare căsătorii online
Acte de identitate
Formulare necesare
Comunicate de presă
Câteva click-uri şi aveţi posibilitatea să programaţi, într-un mod elegant şi modern - direct de la dumneavoastră de acasă, căsătoria civilă
Utilizând un program informatic, simplu, prin intermediul internetului,  poţi stabili ziua şi ora în care un funcţionar te asteaptă la ghişeu, numai pe tine, fără să pierzi timp aşteptând la rând după alţii.
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Acte doveditoare a domiciliului________Modificată în : 15.04.2019

CARTEA DE IDENTITATE

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente, prevăzute de legislaţia română în vigoare:

1.contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică;
2. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
3. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
4. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;
5. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică.
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
6. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;
7. contractul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;                                                                      
8. contractul de întreţinere, încheiat în formă autentică;
           Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă (uzufruct viager) rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil, atunci întreţinătorul are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
9. contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;
Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte renta, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
10. contractul de construire a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
11. autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;                                                                                        
12. autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip locuinţă);
13. certificatul de moştenitor eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale notariale necontencioase; 
14. contractul de închiriere (de locaţiune) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
Notă: 
1. Pentru a se putea face dovada adresei de domiciliu sau de resedinta, conform dispozitiilor art. 28 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, contractul de închiriere trebuie prezentat în forma ceruta de lege pentru opozabilitatea fata de terti (având în vedere modificarile aduse Codului Fiscal).
2. Astfel, pentru a fi opozabil lucratorilor de evidenta a persoanelor, contractul de închiriere trebuie încheiat în forma autentica la un notar public sau partile acestuia, continutul si data certa sa fie atestate de catre un avocat ori sa fie înregistrat sau însotit de formularul/declaratia înregistrat/a la structurile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în care sa fie inserate numarul si data contractului.
Prin urmare, potrivit dispozitiilor art. 1.798 din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ,, contractele de locatiune încheiate prin înscris sub semnatura privata, care au fost înregistrate la organele fiscale, precum si cele încheiate în forma autentica constituie titluri executorii (...),,
3. În situatia în care partile nu doresc sa prezinte contractul de închiriere în una din formele mentionate mai sus, au posibilitatea sa faca dovada adresei de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, cu declaratia scrisa a gazduitorului (persoana fizica sau juridica) de primire în spatiu, însotita de actul de proprietate al acestuia, încheiat în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare, privind titlul locativ.
IMPORTANT:  SITUATIILE INDICATE MAI SUS AU ÎN VEDERE CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE ÎNTRE DOUA PERSOANE FIZICE!
15. contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, incheiat in forma autentica;
16. actul de adjudecare;
Notă: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;
17. actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;
18. hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul (partajul judiciar) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
Notă: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie.
19. sentinţa/hotărârea judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;
 Notă: această hotărâre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atât de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarul folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, dată în faţa lucrătorului de evidenţă;
20. extrasul de carte funciară (C.F. nu poate fi mai vechi de 30 de zile);
21. titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
22. documentul (adeverinţa) eliberat/ă de autoritatea administraţiei publice locale (primărie), în original, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; această adeverinţă trebuie prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii (nu poate fi mai veche de 30 de zile).

 Notă: - Primăria Municipiului Oradea, prin Direcţia Juridică - Compartimentul Agricol poate să elibereze adeverinţe (pentru cetăţenii din Municipiul Oradea), care să facă dovada adresei de domiciliu numai pentru cazurile expres prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (4) din O.G. nr. 28/2008 - privind registrul agricol;
             - astfel, la art. 5 alin. (4) din O.G. nr. 28/2008 - privind registrul agricol se menţionează că "la oraşe, municipii şi sectoare ale Municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială";
              - totodată, legislaţia prevede că registrul agricol nu se completează pentru gospodăriile situate în blocuri de locuinţe sau construcţiile care nu deţin terenuri agricole şi silvice sau animale.
 

SERVICII ONLINE

Programare căsătorii

Programează-ţi online căsătoria

Acte de identitate

Programează-te pentru depunearea actelor

Transcriere acte

Programează-te pentru transcriere acte de stare civilă / redobândire cetăţenie

Formulare

Aici găseşti formularele de care ai nevoie

 

Total vizitatori

4 vizitatori online
Termene si conditiiGalerie fotoLog In Site map
 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Oradea, vă urează:
X