Înapoi la:HomeSunteţi la:Schimbarea numelui pe cale administrativă    CAUTĂ ÎN SITE
Selectaţi limba 
 

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor

Evidenta Persoanelor:strada Republicii nr. 240040 259 432.823evp@evp-oradea.ro
Starea civila:
piata Unirii nr. 10040 259 408.825starecivila@evp-oradea.ro
 
 
 
 
 
 
Programare căsătorii online
Acte de identitate
Formulare necesare
Comunicate de presă
Câteva click-uri şi aveţi posibilitatea să programaţi, într-un mod elegant şi modern - direct de la dumneavoastră de acasă, căsătoria civilă
Utilizând un program informatic, simplu, prin intermediul internetului,  poţi stabili ziua şi ora în care un funcţionar te asteaptă la ghişeu, numai pe tine, fără să pierzi timp aşteptând la rând după alţii.
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Schimbarea numelui pe cale administrativă________Modificată în : 06.03.2019
Condiţii

Cine poate solicita şi pe ce motive

Procedură

Unde se poate cere schimbarea numelui şi/ sau prenumelui

 • la oficiul/ compartimentul/ biroul/ serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială persoana interesată îşi are domiciliul
 •  

Identificarea unui motiv temeinic care urmează a fi invocat

 

vezi motive enumerate de lege

Cum trebuie procedat, practic,

Pasul 1

 • ne prezentăm la funcţionarul stării civile, de la primăria de domiciliu;
 • să avem asupra noastră cartea de identitate, certificatele de stare civilă – original şi copii;
 • complectăm o cerere de publicare a intenţiei de schimbare a numelui/ prenumelui către Monitoul Oficial al României, partea a III-a;
 • la această cerere completată, pe formular tip, anexăm copii de pe cartea de identitate, certificatul de naştere/ căsătorie;
 • solicităm avizarea cererii de către funcţionarul de stării civilă  (avizarea constă în semnătura ofiţerului de stare civilă şi ştampila oficială a serviciului – cuprinzând stema României);
 •  

Pasul 2

 • se face publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a
   

Pasul 3

 • Obţinerea cazierului judiciar – pe bază de cerere, făcută personal.
Notă – În mun. Oradea, cazierul judiciar se obţine pe strada Dunării nr. 2 – vis-a-vis de Spitalul Militar, în vecinătatea Serviciului Paşapoarte.
 
 • Obţinerea cazierului fiscal – pe bază de cerere, făcută personal
Notă – În mun. Oradea, cazierul fiscal se solicită în clădirea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor, lângă Piaţa Mare, ghişeul nr. 3

Pasul 4

 • efectuarea unor copii simple de pe certificatele de stare civilă (după caz – de naştere/ naştere copil/ căsătorie/ deces al fostului soţ)
 • întocmirea unor declaraţii autentificate la notar – de tip consimţământ, de notorietate etc.
 • efectuarea unor copii simple de pe cartea de identitate a solicitantului/ sentinţa de divorţ, alte acte doveditoare etc
 •  

Acte necesare

I.Când petentul este o persoană majoră, peste 18 ani

 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 • certificatul de cazier judiciar al solicitantului – emis pentru schimbare nume;
 • certificatul de cazier fiscal privind solicitantul – emis pentru schimbare nume;
 • copii simple de pe  certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
 •  

II.Când schimbarea numelui priveşte un copil cu vârsta între 0 şi 14 ani

 • cererea se face de către unul din părinţi, cu consimţământul celuilalt
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 • certificatul de cazier judiciar
  1.            al tatălui – emis pentru schimbare nume
  2.            al mamei – emis pentru schimbare nume;
 • certificatul de cazier fiscal
  1.            al tatălui – emis pentru schimbare nume
  2.            al mamei – emis pentru schimbare nume;
 • copie simple de pe certificatul de naştere al copilului;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
 •  

III.Când schimbarea numelui priveşte un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani

 • în plus faţă actele necesare, descrise anterior (la ipoteza II), cererea va fi semnată de minor şi unul din părinţi/ reprezentantul legal

   

Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui, însoţită de actele necesare se depun la camera 14, parter, Compartimentul de Stare Civilă, în clădirea Primăriei mun. Oradea.

   

Adresa şi date de contact

 • mun. Oradea, p-ţa. Unirii  nr. 1, cod poştal 410.100, jud. Bihor
 • nr. de telefon – 0259/ 408.825

Program de lucru cu publicul

 •  LUNI până VINERI, între orele 8,30 - 15,00.
Legislaţie aplicabilă
 • Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată.

   

Important de ştiut

Ce înseamnă schimbarea numelui

 • schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele, la cerere celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o decizie administrativă.

   

Diferenţe între MODIFICAREA şi SCHIMBAREA NUMELUI

- între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială:

 • modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice (filiaţie, adopţie, căsătorie, divorţ, nulitatea căsătoriei);
 • spre deosebire de modificare, schimbarea numelui nu este legată de vreo schimbare a statutului civil al persoanei;
 • de asemenea, spre deosebire de modificare, pe cale administrativă poate fi modificat nu numai numele, ci şi prenumele.

   

Referitor la minor

 • schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.
 • schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

 • în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.
 • schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.
 • Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui

 • orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 • opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativă.

Ce se întâmplă cu cererea, cine o soluţionează

 • Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele, si, dacă este cazul, cu opoziţiile făcute, se trimit spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean.
 • Serviciul public judeţean verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege si, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii
 • Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va incunostinta de îndată solicitantu.
 • Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţa cel în cauza nu a ridicat dispozitia, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 • Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.
 • Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.
 • Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi înştiinţate, de către lucrătorul de stare civilă, pe rând – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

   

SERVICII ONLINE

Programare căsătorii

Programează-ţi online căsătoria

Acte de identitate

Programează-te pentru depunearea actelor

Transcriere acte

Programează-te pentru transcriere acte de stare civilă / redobândire cetăţenie

Formulare

Aici găseşti formularele de care ai nevoie

 

Total vizitatori

3 vizitatori online
Termene si conditiiGalerie fotoLog In Site map
 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Oradea, vă urează:
X