CARTEA DE IDENTITATE


DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/RESEDINTA

 1. Acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ:


 1. Contractul de vanzare/vanzare-cumparare – autentificat la un notar public sau inregistrat la nivelul institutiei care a detinut fondul locativ, prin care este transmis dreptul de proprietate, situaţie în care cumpărătorul dobândeşte, în drept şi în fapt, proprietatea asupra întregului imobil la data autentificării contractului;
 2. Contractul de vanzare/vanzare-cumparare - autentificat la un notar public, prin care cumparatorul dobandeste doar un dezmembramant al dreptului de proprietate, respectiv nuda proprietate, iar vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct sau abitatie viagera pentru sine sau pentru o alta persoana fizica;

2.1) Dreptul de uzufruct

a) asupra intregului imobil

Dacă vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o alta persoana fizica asupra intregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • nudul proprietar - uzufructuarul trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • uzufructuarul - nudul proprietar nu trebunie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - numai uzufructuarul da declaratia de primire in spatiu;

b) asupra unei cote parti din imobil

           Daca vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o alta persoana fizica, numai asupra unei cote parti din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • nudul proprietar - uzufructuarul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • uzufructuarul - nudul proprietar nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - uzufructuarul sau, dupa, caz nudul proprietar poate sa dea declaratia de primire in spatiu;
  1. Dreptul de abitatie viageră
 1. asupra intregului imobil

Dacă vanzatorul isi rezerva dreptul de  abitatie viagera  pentru sine sau pentru o alta persoana fizica asupra intregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • persoana care are dreptul de abitatie viagera sau sotul/sotia, copii, parintii si persoanele aflate in intretinere -  cumparatorul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • cumparatorul - persoana care si-a rezervat dreptul de abitatie viagera trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - atat cumparatorul cat si persoana care are dreptul de abitatie trebuie sa dea declaratia de primire in spatiu;

b)  asupra unei cote parti din imobil

      Daca vanzatorul isi rezerva dreptul de  abitatie viagerapentru sine sau pentru o alta persoana fizica, numai asupra unei cote parti din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • persoana care are dreptul de abitatie viagera sau sotul/sotia, copii, parintii si persoanele aflate in intretinere - cumparatorul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • cumparatorul - persoana care si-a rezervat dreptul de abitatie viagera nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - cumparatorul sau, dupa caz persoana care are dreptul de abitatie poate sa dea declaratia de primire in spatiu;
 1. Contractul de vânzare/vânzare-cumpărare, autentificat la un notar public, prin care este cumpărat un imobil cu ajutorul unui credit ipotecar;
 • în situaţia în care în contract este înscrisă o clauză cu privire la interzicerea închirierii, înstrăinării sau grevării de sarcini a imobilului, cumpărătorul poate să-şi stabilească domiciliul/reşedinţa la adresa acestuia ori să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu a unei terţe persoane, fără a fi necesară confirmarea acestui fapt din partea băncii;
 1. Contactul de schimb imobiliar - autentificat la un notar public;
 2. Contractul de donatie - autentificat la un notar public;
 3. Contractul de inchiriere/subinchiriere pentru a fi opozabil faţă de terţi, trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:

Daca este incheiat intre doua persoane fizice sau persoană fizică şi juridică:

 • sa fie autentificat la un notar public
 • sa fie atestate partile acestuia, continutul, semnatura si data certa de catre un avocat
 • sa fie inregistrat la organele teritoriale ale A.N.A.F.

Daca este incheiat intre o persoana juridica si una fizica trebuie sa fie inregistrat in registrul societatii, datat, stampilat si semnat de catre parti;

În situaţia în care pe contractul de închiriere/subînchiriere nu este aplicată ştampila societăţii, documentul de spaţiu va fi prezentat în formatul electronic care va conţine semnătura electronică a administratorului societăţii. Astfel documentul întocmit, în format electronic, se va transmite prin poşta electronică la S.P.C.L.E.P..

Contractele de închiriere/subînchiriere sunt înregistrate la organele teritoriale ale A.N.A.F. la cererea proprietarului şi nu a chiriaşului, fiind necesară înscrierea numărului şi datei de înregistrare, care se poate realiza prin aplicarea ştampilei A.N.A.F. ori prin înregistrarea online.

      Astfel, dovada adresei de domiciliu/reşedinţă se poate face cu:

 • Contract de închiriere pe care a fost aplicată ştampila A.N.A.F. cu numărul şi data de înregistrare;
 • Contractul de închiriere sub semnătură privată, la care va fi anexată cererea pentru înregistrarea contractului de locaţiune pe care a fost aplicată ştampila A.N.A.F. cu numărul şi data de înregistrare;
 • Contractul de închiriere încheiat sub semnătură privată însoţit de cererea de înregistrare a contractului de locaţiune la care va fi anexat, în format tipărit, mesajul electronic de confirmare a înregistrării (mesaj care conţine semnătura electronică utilizată de funcţionarii Ministerului Finanţelor Publice);

Contractul de închiriere încheiat numai de unul dintre soţi, înainte sau în timpul căsătoriei, poate face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă pentru celălalt soţ, fără a fi necesar consimţământul proprietarului.

 1. Contractul de comodat (folosinta gratuita) intre doua persoane fizice sau intre o persoana juridica si una fizica;

pentru a fi opozabil fata de terti trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:

Daca este incheiat intre doua persoane fizice

 • sa fie autentificat la un notar public
 • sa fie atestate partile acestuia, continutul, semnatura si data certa de catre un avocat

Daca este incheiat intre o persoana juridica si una fizica trebuie sa fie inregistrat in registrul societatii, datat, stampilat si semnat de catre parti;

Contractul de comodat poate face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă numai pentru persoana menţionată în contract, acesta poate permite unui terţ să folosească imobilul numai cu aprobarea prealabilă a comodantului.

 1. Titlul de proprietate
 2. Contractul pentru construirea unei locuinte si procesul-verbal de predare-primire/receptie a locuintei incheiat intre o persoana fizica si Intreprinderea de locuinte/localuri sau Oficiul judetean pentru Construirea si Vanzarea Locuintelor ori Agentia Nationala pentru Locuinte etc.
 3. Autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie (sau autorizaţia de luare în folosinţă) sau adeverinţa eliberată de către Primărie din care să rezulte că a fost încheiat procesul-verbal de recepţie a lucrărilor

În lipsa procesului-verbal de recepţie, pentru proprietarul imobilului, indiferent dacă figurează ori nu cu domiciliul la adresa în cauză, cât şi pentru membrii familiei sale care figurează cu domiciliul la adresa respectivă, dovada adresei de domiciliu/reşedinţă se poate face cu declaraţia pe propia răspundere a solicitantului actului de identitate, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică la care se ataşează copia autorizaţiei de construire;

Dacă actul de identitate este solicitat de o terţă persoană care nu face parte din familia proprietarului, dovada adresei de domiciliu/reşedinţă se poate face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie sau de adeverinţa eliberată de către Primărie din care să rezulte că a fost încheiat procesul-verbal de recepţie a lucrărilor;

 1. Hotararea judecatoreasca de constatare a dreptului de proprietate, in cazul unui imobil cumparat in baza unui inscris sub semnatura privata, dobandit prin uzucapiune, accesiune imobiliara, in urma revendicarii, etc.
 2.  Actul/hotararea judecatoreasca privind partajul bunurilor
 • actul de partaj voluntar, autentificat la un notar public, în situaţia în care partajul se face prin buna învoială a părţilor;
 • hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă/definitivă, în cazul în care părţile nu se învoiesc asuprea bunurilor, iar partajul se face printr-o acţiune în instanţă;
 1.  Certificatul de mostenitor
 2.  Actul de adjudecare a unui imobil la licitatie
 3.  Contractul de leasing imobiliar

NOTA:  daca solicitantul actului de identitate este o altă persoana decat locatarul/utilizatorul, sotul/sotia sau copii acestuia este necesar si consimtamantul reprezentantului societatii de leasing;

 1.  Contractul de intretinere autentificat la un notar public
 2.  Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinatie de locuinta – autentificat la un notar public;
 3. Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinaţie de locuinţă autentificat la un notar public;
 4.  Contractul de dare in plata a unui imobil cu destinatie de locuinta - autentificat la un notar public;
 5. Extrasul de carte funciara pentru informare (care este prioritar în conformitate cu prevederile art. 69 din H.G nr. 295/2021) – care poate fi obtinut:
 • de la ghiseul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • online prin intermediul aplicatiei A.N.C.P.I. (în format electronic);
 • de la notarul public – insotit obligatoriu de certificatul de conformitate emis de acesta;


NOTA: Extrasul de carte funciara trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

Solicitantul actului de identitate / persoana care primeşte în spaţiul de locuit solicitantul trebuie să figureze în extrasul de carte funciară ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate / înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului / uzuarului.

În cazul în care în extrasul de carte funciară figurează doar dreptul de proprietate asupra unui teren, pe care a fost construit un imobil cu destinaţia de locuinţă, fără ca aceasta să fie intabulată, este necesar să se prezinte şi autorizaţia de construire însoţită de procesul-verbal de recepţie.

Locuinţa familiei

Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. [art. 321 alin. (2) din Codul Civil]

Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. [art. 322 alin. (1) din Codul Civil]

Dacă imobilul a fost notificat în cartea funciara ca locuinţă a familiei este necesar consimţamântul de primire în spaţiu al ambilor soţi!

 1. Declaratia scrisa a gazduitorului persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de un act incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ; declaraţia se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

-  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

                  1) poliţistului de siguranţă publică;

                  2) notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1.  la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2.  sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul);

 

În cazul în care există mai mulţi proprietari (inclusiv în situaţia în care proprietarii sunt soţ soţie) pentru ca o terţă persoană să îşi stabilească domiciliul / reşedinţa la adresa respectivă este suficient acordul unuia dintre proprietari.

În cazul în care persoana ce urmează să dea declaraţia de primire în spaţiu a unei terţe persoane este căsătorită se va proceda astfel:

 • dacă imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesar ca ambii soţi să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu a unei terţe persoane;
 • în cazul în care imoblul nu a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată de către soţul proprietar sau de către oricare dintre soţii coproprietari;

Dacă imobilul este deţinut în coproprietate de două sau mai multe persoane fizice, oricare dintre coproprietari poate prezenta actul de proprietate şi îşi poate exprima consimţământul de primire în spaţiu a unei terţe persoane cu excepţia situaţiei în care, în cartea funciară există menţiuni referitoare la faptul că, imobilul în cauză se află în litigiu, când este necesar consimţământul tuturor coproprietarilor.

În situaţia în care imobilul este deţinut în proprietate de un minor lipsit de capacitate de exerciţiu, declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiul de locuit a unuia dintre părinţi se dă de către celălalt părinte, în calitate de reprezentatnt legal al acestuia, iar în cazul unei terţe persoane de către unul dintre părinţi. Dacă autoritatea părintească este exercitată numai de unul din părinţi, pentru stabilirea domiciliului/reşedinţei acestuia este necesar ca instanţa de tutelă să numească un curator special care să consemneze declaraţia în cauză.


 1. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului actului de identitate, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica (Anexa 7);


NOTĂ: în situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este în viaţă, dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu declaraţia de propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică;

În acest caz, cererea nu se soluţionează pe bază de procură specială, autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, întrucât persoana nu se află în ţară pentru a da declaraţia în faţa lucrătorului de evidenţă, iar poliţistul de ordine publică să certifice existenţa unui imobil şi faptul că, solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată;

 1. Documentul eliberat de primarii (adeverinta) din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol;


 • se poate prezenta semnată şi ştampilată la nivelul U.A.T.:
 • se poate prezenta semnată, fără a fi aplicată ştampila U.A.T., situaţie în care S.P.C.L.E.P. va solicita emitentului confirmarea eliberării documentului;
 • se reţine, în original, la cererea solicitantului;
 • se poate prezenta în format electronic, respectiv documentul va fi primit prin poştă electronică a S.P.C.L.E.P.;
 • Adeverinta trebuie sa fie eliberata cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • Daca solicitantul actului de identitate este o terta persoana adeverinţa trebuie sa fie insotita de declaratia de primire in spatiu a titularului imobilului;


     Primăria Municipiului Oradea, prin Direcţia Juridică - Compartimentul Agricol poate să elibereze adeverinţe (pentru cetăţenii din Municipiul Oradea), care să facă dovada adresei de domiciliu numai pentru cazurile expres prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (4) din O.G. nr. 28/2008 - privind registrul agricol;
             - astfel, la art. 5 alin. (4) din O.G. nr. 28/2008 - privind registrul agricol se menţionează că "la oraşe, municipii şi sectoare ale Municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială";
              - totodată, legislaţia prevede că registrul agricol nu se completează pentru gospodăriile situate în blocuri de locuinţe sau construcţiile care nu deţin terenuri agricole şi silvice sau animale.


ATENTIE!


NU CONSTITUIE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REDEDINTA

 • antecontactul/promisiunea de vanzare-cumpare
 • testamentul
 • certificatul de atestare fiscala
 • certificatul de nomenclatura stradala.
sus