Anexa la Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 456/ 2010
 
CAP. 1 
DISPOZIŢII GENERALE
CAP. 2 
PATRIMONIUL ŞI FINANŢELE  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA
CAP. 3 
ORGANIZAREA  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA
CAP. 4 
MANAGEMENTUL  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA
CAP. 5 
ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICO – FUNCŢIONALE
CAP. 6 
DISPOZIŢIILE FINALE ŞI TRANZITORII 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 
Art. 1 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor denumit în continuare Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea - constituit în temeiul art. 1 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/ 2002, precum şi H.G. 2104/ 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale se organizează şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea (denumit, în continuare – CLMO) la nivel de serviciu, fără personalitate juridică.
Art. 2
(1) Scopul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor.
(2) Activitatea acestui serviciu public se desfăşoară în interesul legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi autorităţilor statului, pe baza şi în executarea legii.
Art. 3 
(1)  În vederea îndeplinirii atribuţiilor,  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea este constituit prin reorganizarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea – instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.
(2)  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea are în componenţă următoarele structuri organizatorico – funcţionale: un birou şi un compartiment.
(3)  Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:
a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b) - stare civilă;
c) – informatică;
d) - secretariat, arhivă şi relaţii publice.
 
Art. 4.   Atribuţiile principale ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea sunt următoarele:
a)    întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează, certificatele de stare civilă, cărţi de identitate şi cărţi de alegător;
b)   înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c)    întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d)    la solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
e)    primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/ sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D.., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
f)     primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/ respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
g)    întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
h)   înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de autoriotăţile străine în Registrele de stare civilă române în condiţiile legii.
i)    furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţa a persoanelor;
j)    furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţe şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;
k)   actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
l)    constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
m) primeste cererile si documentele necesare   în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător,
n)  ţine registrele de evidenţă, pentru fiecare categorie de documente eliberate;
o)   îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin reglementările legale în materie, în sarcina sa.
 

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL ŞI FINANŢELE  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA

 
Art. 5    Patrimoniul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea format din bunuri mobile şi imobile, face parte din Patrimoniul municipiului Oradea şi este loc de folosinţă distinct.
Art. 6    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Serviciului de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea se asigură din prevederi bugetare din Capitolul 51.02.
Art. 7
(1) Veniturile obţinute din activitatea  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea sunt venituri ale bugetului local, în condiţiile prevăzute de lege.
(2)   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea poate primii donaţii şi sponsorizări, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 8  Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget, se aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea condiţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora. Ordonatorul pricipal de credite este Primarul municipiului Oradea.
Art. 9 
 (1) Dotarea minimă a  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea se stabileşte de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin adoptarea unei hotărâri în acest sens, cu avizul prealabil al M.A.I. - D.E.P.A.B.D. Bucureşti, ţinând seama de normativele privind necesarul minim de dotări, prevăzute de lege.
 (2) Necesarul minim de dotări cu materiale şi alte bunuri destinate desfăşurării activităţii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, se stabileşte în mod unitar, la nivelul ţării, prin normativele elaborate de D.E.P.A.B.D. – Bucureşti.
 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA

 
Art. 10       Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea este alcătuit conform Organigramei prezentate în Anexa 2 – dintr-un birou şi un compartiment:
a) Biroul de Evidenţă a Persoanelor;
b) Compartimentul de Stare Civilă.
 
Art. 11      Numărul de posturi, natura acestora, condiţiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin Organigramă şi Statele de funcţii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea şi cele prevăzute în actele normative în materie.
 
Art. 12    
(1)  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea prin Biroul de Evidenţă a Persoanelor deserveşte populaţia Municipiului Oradea, precum şi populaţia din 14 comune limitrofe arondate, până când acestea îşi vor constitui S.P.C.L.E.P. proprii.
(2) Comunele arondate sunt următoarele: Biharia, Cetariu, Copăcel, Girişu de Criş, Hidişelu de Sus, Ineu, Lăzăreni, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Săcădat, Sîntandrei, Tămăşeu, Toboliu.
 
Art. 13       Organele de conducere, coordonare şi control ale  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea sunt următoarele:
a. Consiliul Local al Municipiului Oradea;
b. Primarul Municipiului Oradea;
c. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor;
d. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date Bucureşti;
e. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti.
 
Art. 14       Consiliul Local al Municipiului Oradea aprobă următoarele:
a. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, precum şi modificarea şi completarea acestuia, cu avizul D.E.P.A.B.D. Bucureşti;
b. Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea - organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi planul de ocupare al funcţiilor publice - cu avizul D.E.P.A.B.D. Bucureşti şi al A.N.F.P. Bucureşti;
c. Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului de serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, cu avizul D.E.P.A.B.D. Bucureşti;
d. Strategia şi obiectivele  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, pe termen scurt, mediu şi lung în materia evidenţei persoanelor.
 
Art. 15   Primarul Municipiului Oradea are următoarele competenţe:
a.  aprobă fişa postului, îndatoririle şi împuternicirile şefului serviciului, în condiţiile legii;
b. aprobă şi promovează proiecte de hotărâri în Consiliul Local al Municipiului Oradea pentru Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea;
c. emite dispoziţii de resortul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, în aplicarea legii şi a hotărârilor CLMO.
 
Art. 16       În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea cooperează şi colaborează cu celelalte structuri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliului Judeţean Bihor, Prefecturii Judeţului Bihor pe probleme de interes comun, precum şi cu alte autorităţi publice, agenţi economici, asociaţii şi fundaţii şi cu persoane fizice, potrivit legii.
 
Art. 17 
(1) Sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea este în Oradea, P-ţa Unirii nr. 1 iar punctul de lucru al Biroului de Evidenţa a Persoanelor este în municipiul Oradea, str. Republicii nr. 24, judeţul Bihor.
(2) Sediul poate fi schimbat la o altă adresă, în municipiul Oradea, prin hotărâre a C.L.M.O.
 
Art. 18       Antetul documentelor şi corespondenţei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea va avea următorul conţinut: „România, Consiliul Local al Municipiului Oradea, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor ”.
 
Art. 19        Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea dispune de ştampilă proprie, de formă rotundă cu următorul conţinut „România, Consiliul Local al Municipiului Oradea,  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor”.
 
Art. 20        Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea cuprinde funcţionari publici, - cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 188/ 1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, coroborate cu prevederile dreptului comun în materie.
Art. 21       Angajarea, promovarea şi evaluarea activităţii personalului, se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
Art. 22       Funcţiile din structura organizatorică a Serviciului se clasifică astfel:
1.   funcţii publice:
a) după nivelul atribuţiilor:
a1. funcţii publice de conducere (şef serviciu, şef birou);
a2. funcţii publice de execuţie (consilier, referent de specialitate, referent);
b) după criteriul studiilor absolvite:
b1. funcţii publice de clasa I în care pot fi încadrate personal cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b2. funcţii publice de clasa a II-a în care pot fi încadrate persoane cu studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
b3. funcţii publice de clasa a III-a care pot fi ocupate de personal cu studii liceale absolvite cu diplomă.
Art. 23
(1)  Funcţionarii publici vor fi numiţi în funcţii publice pe o perioadă nedeterminată cu excepţia cazurilor de suspendare a raporturilor de serviciu, perioadă pe care pot fi numiţi funcţionari publici pe durată determinată, în condiţiile legii.
(2)  Funcţiile publice vacante vor fi ocupate prin: promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalităţi prevăzute expres de Legea 188/ 1999 republicată.
 
 

CAPITOLUL IV

MANAGEMENTUL  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA

 
Art. 24
(1) Conducerea curentă a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea este asigurată de un şef serviciu.
(2) Şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local, în condiţiile legii cu avizul D.E.P.A.B.D. Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 2.104/ 2004.
(3) Şeful  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea are următoarele atribuţii:
a) conduce, coordonează şi controlează întreaga activitate a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea;
b) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu al Municipiului Oradea dat în folosinţă  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea;
c)  fundamentează cheltuielile aferente exerciţiului bugetar pe care îl predă compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţiei Economice;
d)  dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a serviciului, în condiţiile legii, ale avizelor D.E.P.A.B.D. Bucureşti şi A.N.F.P, a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Oradea şi a dispoziţiilor Primarului Municipiului Oradea;
e)  reprezintă Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea în relaţiile cu terţii şi semnează actele care angajează Municipiul Oradea alături de ordonatorul principal de credite, pe baza şi în limitele legilor, a avizelor D.E.P.A.B.D. Bucureşti, A.N.F.P., a hotărârilor CLMO şi a dispoziţiilor Primarului Municipiului Oradea;
f)  propune primarului împuternicirea, prin dispoziţie, a unor funcţionari publici din cadrul personalului instituţiei, de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunile, în conformitate cu prevederile legale;
g) şeful serviciului poate să delege din atribuţiile sale;
h) şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale în materie;
i)  şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea răspunde, potrivit legii, în faţa Primarului şi a Consiliului Local al Municipiului Oradea de întreaga activitate pe care o desfăşoară.
Art. 25       Funcţionarii publici de conducere din cadul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea programează, organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului din subordine.
Art. 26      Activitatea desfăşurată de către structurile  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, în scopul realizării atribuţiilor, are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale, de coordonare, de control şi de cooperare) potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare birou sau compartiment, în parte.
Art. 27
 (1)   Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între şeful serviciului şi biroul şi compartimentul subordonat în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului.
 (2)   Organigrama serviciului public comunitar este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
Art. 28     În cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea se stabilesc relaţii de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea intregrării obiectivelor în ansamblul serviciului.
Art. 29     La nivelul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea, activitatea de control şi coordonare este atributul şefului serviciului şi se realizează direct ori prin intermediul şefului de birou.
Art. 30    Conducerea serviciului este exercitată de şeful de serviciu şi şeful de birou, iar în lipsa lor, de către un funcţionar desemnat în acest scop.
 
 

CAPITOLUL V

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICO – FUNCŢIONALE

 
 
 

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE 

 Art. 31  
(1) BIROUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR este subordonat şefului de serviciu.
(2) Atribuţii şi competenţe:
a. asigură activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, schimbarea domiciliului şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
b. înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
c. pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
d. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii modificarea metodologiilor de lucru etc;
e. întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul biroului, precum şi procesele verbale de scădere de gestiune;
f.  răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
g. asigură securitatea documentelor biroului;
h. preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;
i. actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;
j. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
k. identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
l.  înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
m. eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţile de detenţie din zona de responsabilitate;
n. deserveşte prin staţia mobilă cele 14 comune limitrofe arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea;
o. colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
p. furnizează în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor datele necesare pentru actualizarea R.N.E.P;
q. desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
r.  desfăşoară activităţi de punere în legalitate a persoanelor cu acte de identitate ca urmare a stabilirii domiciliului din străinătate în România;
s. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
t. soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N, persoane fizice şi juridice privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;
u. organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
v. acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţile sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
w.  preia din Registrul naţional de evidenţă a   persoanelor, datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi datele privind persoanele decedate;
x. sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor;
y.  îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse, în limita legii, de conducerea serviciului.
 
                                                                           

ATRIBUŢII PE LINIE DE STAREA CIVILĂ

 
Art.32       
(1) COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ este subordonat şefului serviciului .
(2) Atribuţii şi competenţe:
a. întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificatele doveditoare;
b. înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi a metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
c.  înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, în registrele de stare civilă române, în condiţiile legii;
d. întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
e. primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
f. eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
g. pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linie de stare civilă;
h. înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
i. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
j. trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu;
k.  trimite centrelor militare, până la data de 5 (cinci) ale lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
l. întocmeşte buletinele statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor;
m.  ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
n.  atribuie codul numeric personal (CNP), pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
o.  propune, anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, spre aprobare;
p. se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total–după exemplarul existent certificând exactitatea datelor înscrise;
q. ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
r.  înaintează Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, exemplarul II al registrului de stare civilă, în termen de 30 de zile, de la data când toate filele din registru au fost completate, după care au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
s.  sesizează imediat Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
t. primeşte cererile şi eliberează livretele de familie, iar în cazul căsătoriilor se eliberează din oficiu;
u.  primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate în străinătate şi, în cazul aprobării acestor cereri, operează menţiunile în registrele de stare civilă;
v. primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primar;
w. după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, serviciul public transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau, dupã caz, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, de la locul de domiciliu al solicitantului;
x.  la solicitarea instanţelor judecătoreşti efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
y.  desfăşoară acivităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
z.  asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce revin în temeiul legii;
aa.  formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea  metodologiilor de lucru etc;
bb. întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile de desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea precum şi procesele verbale de scădere din gestiune;
cc. răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
dd. execută acţiuni şi controale, cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
ee.  colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
ff.  pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;
gg. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite, în limita legii, de conducerea serviciului.
 
 

ATIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

 
Art.33   Atribuţiile pe linie informatică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea sunt realizate de către Biroul de Evidenţă al Persoanelor, după cum urmează:
a) actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
b)  preia în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
c)  preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;
d) actualizează R.J.E.P. cu datele necesare constituirii lotului pentru producţia cărţilor de identitate;
e) operează în baza de date locală data înmânării cărţii de identitate;
f) xecută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
g) evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;
h) clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
i)  rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
j)  furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţe şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
k) colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listelor electorale permanente;
l) administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa serviciului public comunitar local;
m) execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;
n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
o) execută alte sarcini stabilite, în limita legii, de conducerea serviciului;
p) desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);
q) actualizează R.J.E.P. cu menţiunile operative, precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând aplicaţii informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.
 
 

ATRIBUŢII PE LINIE DE SECRETARIAT,
  ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 
Art. 34 – În domeniul secretariat, arhivă şi relaţii cu publicul, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea are următoarele principale atribuţii:
a)  primeşte, înregistrează în registrele serviciului şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
b)  verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
c)  asigură înregistrarea în registrele serviciului a intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivarea acestora;
d)  repartizează corespondenţa, şi o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
e) expediază corespondenţa, întocmeşte plicurile ce urmează a fi expediate, borderourile de expediţie şi le predă Serviciului de Relaţii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea;
f)  asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor la nivelul serviciului şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
g) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
h)  centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
i) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele întocmite;
j) asigură constituirea fondului arhivistic al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.
 
 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢIILE FINALE ŞI TRANZITORII

 
Art. 35
(1) Atribuţiile şefului serviciului, şefului de birou şi a funcţiilor de execuţie, sunt prevăzute în fişele postului.
(2) În raport cu modificările intervenite în structura sau activitatea instituţiei, fişele posturilor funcţionarilor publici vor fi reactualizate, cu aprobarea şefului serviciului.
(3) Fişa postului şefului serviciului va fi actualizată numai cu aprobarea Primarului.
Art. 36 Pe baza extraselor din prezentul regulament, şeful serviciului şi şeful de birou întocmesc fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, care se aprobă în condiţiile legii.
 
Art. 37 Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea va asigura asistenţa juridică şi reprezentarea intereselor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea în justiţie.
 
Art. 38      
(1) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea îşi va organiza arhiva proprie operativă, pe care o va păstra în conformitate cu prevederile legale.
(2) Organizarea şi asigurarea întreţinerii, exploatarii şi selecţionarii fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, va fi asigurată de către Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
(3) Atribuţiile referitoare la primirea, înregistrarea expedierea corespondenţei şi gestiunea timbrelor sunt preluate de către Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 
Art. 39 Atribuţiile referitoare la activitatea economică şi administrativă sunt preluate de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 
Art. 40 Atribuţiile referitoare la resurse umane , salarizare şi securitatea şi sănătatea în muncă sunt preluate de către Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 
Art. 41 Atribuţiile referitoare la P.S.I. sunt preluate de către Compartimentul Protecţie Civilă şi P.S.I. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 
Art. 42   Atribuţiile referitoare la achiziţii publice sunt preluate de către Biroul Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 
Art. 43
(1)Personalul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea este obligat:
a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament;
b) să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă şi o bună colaborare la îndeplinirea sarcinilor specifice;
c) să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a materilelor scrise pe care le întocmesc în cadrul competenţelor lor;
d)  să asigure confidenţialitatea actelor şi informaţiilor instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în materie.
(2) Personalul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Oradea răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa şefului serviciului.
 
 Art. 44      Măsurile de răspundere disciplinară şi materială se aplică potrivit prevederilor legale în vigoare.
 
 Art. 45      Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu prevederile actelor normative.
 
 Art. 46      Modificările prezentului Regulament se vor realiza prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D. – Bucureşti.
 
 
 
     
       
                

 

sus