Procedură

Cum şi unde se face înregistrarea naşterii

 • Înregistrarea naşterii se face, de către oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din municipiul, oraşul sau comuna în care s-a produs evenimentul

Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii

 • 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
 •   3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 30 zile;
 • 30 de zile în cazul copilului găsit;
 • 30 de zile pentru copilul părăsit de mamă în maternitate.


ATENŢIE
părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea vor plăti amendă cuprinsă între 50 – 150 lei

Acte necesare

Când părinţii sunt căsătoriţi

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc la Maternitate);
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
 • actele de identitate, aflate în termen de valabilitate, (buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) privind părinţii

Când părinţii nu sunt căsătoriţi

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);
 • certificatul de naştere al mamei;
 • actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mamei (buletinul/ carte de identitate/  cartea provizorie de identitate)şi al tatălui (dacă recunoaşte copilul);
 • (dacă este cazul) declaraţia prin care tatăl recunoaşte paternitatea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul însoţit de consimţământul mamei.
 • declaraţia precizată mai sus se dă, în faţa ofiţerului de stare civilă, în prezenţa ambilor părinţi

Când părinţii sunt cetăţeni străini

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);
 • actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, (carte de identitate/ carte de rezidenţă pentru membrii familiei/ permis de şedere/ certificat de înregistrare a cetăţeanului U.E. –  se prezintă împreună, după caz) al ambilor părinţi;
 • paşaportul părintelui cetăţean străin/ părinţilor cetăţeni străini;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă este cazul) eliberat de autorităţile din:
 • România,
 • străinătate (simplu/ cu apostille/ supralegalizat)  tradus şi  legalizat
 • declaraţie dată la notar public/ofiter de stare civila, cu ajutorul unui traducător autorizat – de recunoaştere a paternităţii  – făcută în prezenţa ambilor părinţi (când părinţii copilului, cetăţean/ cetăţeni străini nu sunt căsătoriţi)
Locul înregistrării,
Date de contact,
Program de lucru

Locul

 • înregistrarea naşterii, în mun. Oradea, se realizează la Spitalul Clinic judeţean Oradea – staţionar 3 (Maternitatea din Oradea).

Adresa şi date de contact

 • mun. Oradea, Calea Clujului nr. 50, jud. Bihor
 • nr. de telefon – 0359/ 885.141

Program de lucru cu publicul

 • de LUNI până VINERI, - 10:00 - 13:00, preluare acte
 • de LUNI până VINERI, - 08:00 - 15:00, eliberare certificate

Termen de eliberare certificat de naştere

 • maximum 60 minute de la depunerea actelor pentru înregistrarea copilului.
Eliberarea certificatului,
taxe

Cui se eliberează certificatul de naştere

 • tatălui sau mamei copilului

În cât timp se eliberează certificatul cu ocazia înregistrării naşterii

 • în maximum 60 de minute de la depunerea documentelor necesare înregistrării.

Ce taxe se achită

 • eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării naşterii, este scutită de taxe. • Legislaţie aplicabilă

 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 255/ 2024 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 • Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Important de ştiut

Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale.
Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la aceasta dreptul la un nume, dreptul de a dobândi cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia.

Stabilirea prenumelui

 • Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii şi nu poate fi format din mai mult de 3 cuvinte, pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea 

Prenume indecente sau ridicole

 • Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător

Copilul născut cu tată necunoscut (----------- fără tată)

 • Dacă mama declară că nu este căsătorită, şi aceasta rezultă din actul de identitate coroborat cu certificatul ei de naştere, copilul se înregistrează cu numele ei de familie, iar rubricile referitoare la “tată “ nu se completează

Copilul născut în timpul căsătoriei părinţilor

 • Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.
 • Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.
 • Dacă părinţii nu au nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara, odată cu înregistrarea naşterii la Compartimentul de Stare Civilă, fiind necesară prezenţa ambilor părinţi

Copilul născut în afara căsătoriei

 • Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.
 • Atunci când tatăl nu l-a recunoscut pe copilul său, acesta va dobândi numele de familie al mamei, respectiv rubrica tată se va bara (--------) .
 • Recunoaşterea voluntară a unui copil din afara căsătoriei este un act unilateral de voinţă.
 • Dacă copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi fireşti. Acest lucru face să se prezume o aparenţă de căsnicie, aparenţă de care legea face să beneficieze copilul. Numele de familie al copilului va fi stabilit de către părinţii săi, prin completarea unei declaraţii, copilul urmând să poarte numele de familie al unuia dintre aceştia (tată/ mamă) ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara, odată cu înregistrarea naşterii la Compartimentul de Stare Civilă, fiind necesară prezenţa părinţilor.

Numele de familie - Regula simplificată, potrivit Codului civil, aplicabilă de la data de 01.10.2011 

 • În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. 
 • Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea.
Documente necesare pentru recunoaşterea paternităţii şi purtarea numelui
- cartea de identitate, tată, mamă (original )
- certificatul de naştere, tată, mamă (original )
 • În lipsa acordului părinţilor, instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată naşterea.

Situaţia copilului născut din relaţia extraconjugală a mamei căsătorite

 • În situaţia în care femeia căsătorită dă naştere unui copil ca urmare a unei relaţii extraconjugale, copilul îl va avea ca tată prezumat, în acte, pe soţul mamei. Dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului se va proceda, potrivit celor de mai jos:
 
 1. se obţine certificat de naştere al copilului – având numele comun al părinţilor, tatăl = soţul mamei, respectiv numele mamei din căsătorie;
 2. este necesară promovarea unei acţiuni în justiţie având ca obiect -  tăgada paternităţii/stabilie filiaţie şi purtare nume;
 3. pronunţarea unei sentinţe civile de tăgadă a paternităţii, definitivă şi legalizată;
 4. prezentarea mamei împreună cu tatăl copilului, la Compartimentul de Stare Civilă, de la locul de naşterii copiluluio,  pentru a face declaraţia de recunoaştere a paternităţii şi purtarea numelui copilului (Important - numele de familie al mamei rămâne cel pe care aceasta l-a purtat la momentul naşterii copilului, respectiv numele din căsătorie).

Când părinţii au domicilii diferite în actele de identitate

 • părintele care declară naşterea dă o declaraţie cu privire la domiciliul copilului
sus