Ce este un act de identitate
 • Act ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi domiciliul titularului.
 • Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:
 • de  4 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 14-18 ani;
 • de  7 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 18-25 ani;
 • de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
 • Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţeanului român când acesta nu posedă actele necesare eliberării cărţii de identitate, respectiv are statut de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România.
 • Durata de valabilitate a cărţii de identitate provizorie se stabileşte de către autoritatea emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv nu mai mult de 1 an.
Ce se înţelege prin act de identitate

prin act de identitate se înţelege:

 • cartea de identitate
 • cartea de identitate provizorie şi
 • buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
 • cartea electronică de identitate (în curs de implementare)
Prima carte de identitate
- la 14 ani
 • La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.), însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
 • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE FACE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ !

IMPORTANT

   Cererea pentru eliberarea actului de identitate NU poate fi depusă mai repede de ziua împlinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în termen de 15 zile de la această dată.
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, în prezenţa copilului în vârstă de 14 ani însoţit de unul din părinţii săi sau de reprezentantul legal la Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Oradea.

Adresa şi date de contact

 • mun. Oradea, str. Republicii nr. 24, jud. Bihor;
 • nr. de telefon – 0259/ 432.823

Program de lucru cu publicul

 • LUNI                – 8,00 – 18,00
 • MARŢI             – 8,00 – 18,00
 • MIERCURI       – 8,00 – 18.00
 • JOI                  – 8,00 – 18,00
 • VINERI            – 8,00 – 16,00
Acte necesare

ATENŢIE:                Depunerea  actelor  se  POATE  face  numai  din  ziua  împlinirii  vârstei  de  14  ani !!!

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei) ;
  • va fi semnată atât de către minor cât şi de către unul dintre părinţi, sau, după caz, de reprezentantul său legal;
 • certificatul de naştere (cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române), original;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ (însoţit de convenţie - de acordul parental)/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă ((se prezinta atat hotararea primei instante, cat şi cele emise in caile de atac)), după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentatntului legal, original (document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu);

! în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;

 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de divorţ;

Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte;

Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorulul locuieşte statornic la celălalt părinte, este necesară declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic;

Declaraţia poate fi dată:

 1. la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.L.E.P.;
 2. în faţa personalului consular sau autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care părintele se află;
 3. la notarul public român;
 4. la autorităţile străine competente, situaţie în care declaraţia va fi tradusă şi legalizată, respectiv apostilată, dacă este cazul;

În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost investită cu formulă executorie.

ATENŢIE!

Minorul (însoţit de unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul său legal)

are obligaţia să se prezinte în termen de 15 zile de la

împlinirea vârstei de 14 ani,

în caz contrar, va fi aplicată o amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei.

Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a cărţii de identitate  este de maxim  5  zile lucratoare.
Legislaţie aplicabilă
 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • H.G. nr. 295/16.03.2021 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, GDPR);
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat
Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea se obţine la intrarea în sediul Compartimentului de Evidenţă a Persoanelor sau se poate lista online de pe site-ul institutiei (Download);
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cine semnează cererea?

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează:
 • de către solicitant şi parinte/reprezentantul legal, pentru minor
 • declaraţia pe propria răspundere (Anexa 14) se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali – în cazul documentelor care fac dovada adresei de domiciliu

Domiciliul copilului

domiciliul minorului este la părinţii săi sau:

 • la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic;
 • la reprezentantul său legal;
 • la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament;

Ce prevede Codul civil referitor la domiciliul minorului

 • Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte în mod statornic.
 • În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându-i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic.
 • Prin excepţie, în situaţiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimţământul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi şi la o instituţie de ocrotire.
 • Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum şi domiciliul persoanei puse sub interdicţie judecătorească este la reprezentantul legal.

Precizări:

 • Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament;
 • În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;
 • Minorul încredinţat, ca urmare a divorţului părinţilor, la unul dintre aceştia, va fi însoţit de tatăl sau mama căruia i-a fost dat spre creştere şi educare;
 • Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic;
 • declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află;

Situaţia copilului aflat în Centre de Copii

 • Minorii care la împlinirea vârstei de 14 ani se află internaţi în centre de ocrotire şi protecţie socială li se eliberează cărţi de identitate de către S.P.C.L.E.P. pe a căror rază de competenţă teritorială funcţionează unităţile respective, la solicitarea scrisă a administraţiei acestor instituţii.
 • În situaţia în care părinţii minorului nu se prezintă la solicitarea scrisă a S.P.C.L.E.P., verificările privind identitatea şi adresa de domiciliu ale părinţilor sunt continuate, în teren, de unitatea de poliţie la care este arondat imobilul de la adresa cu care aceştia sunt înscrişi în evidenţe.
 • În cazul în care din verificări rezultă faptul că părinţii minorului sunt necunoscuţi, dispăruţi sau nu pot fi identificaţi, în actul de identitate al minorului, la rubrica "Domiciliu", se înscrie adresa centrului de ocrotire şi protecţie socială.

 

A T E N Ţ I E
Părinţii sau reprezentantul legal care nu solicită, în termenul legal de 15 zile – socotit din ziua în care copilul împlinit vârsta de 14 ani – vor fi sancţionaţi
cu  amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei

 • De la vârsta de 14 ani, dar până la împlinirea a 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;
sus