FURNIZAREA  DE  DATE  CU  CARACTER  PERSONAL
din
REGISTRUL  NAŢIONAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELORAceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016

Responsabil prelucrare date cu caracter personal: Uifalusi Felicia
Date de contact: Felicia.Uifalusi@oradea.ro, 0259/432823 
Date de contact, Program de lucru


Adresa şi date de contact

 • mun. Oradea, str. Republicii nr. 24, jud. Bihor;
 • nr. de telefon – 0259/ 432.823

Program de lucru cu publicul

 • de LUNI  până  VINERI  – 10:00 – 14:00
 Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 Aplicarea, in principal, a urmatoarelor prevederi legale:

- O.G. nr. 84 din 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;
- O.U.G. nr. 97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
- H.G. nr. 295/16.03.2021 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
- Legea nr. 119 din 1996 cu privire la actele de stare civila;
- H.G. nr. 64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicare unitara a dispozitiilor in materie de stare civila.
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR)

 •  Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale susmentionate in mod exemplificativ si limitativ.
Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atat cei prevazuti de lege, cat si cei carora le sunt furnizate date cu caracter personal in conditiile obtinerii consimtamantului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligati sa utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii;


Perioada pentru care sunt stocate date cu caracter personal: Permanent
Dreptul de acces, rectificare, stergere: conform reglementarilor in vigoare, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite
Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite
Dreptul de a depune plangere: la autoritatea de supraveghere competenta, respectiv:
 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Mun. Bucuresti, Blvd. G-ral Gheorghe Mageru nr. 28-30 Sector 1 cod postal 010336.
Ghid si aspecte practice privind aplicarea regulamentului UE 679/2016Taxele care se achită pentru obţinerea unor informaţii din R.N.E.P.

    Conform dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 97/ 2005, republicată, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/ 2005 privind unele măsuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/ 2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent, de 1 leu/ persoană şi se achită în contul bugetului local al Municipiului Oradea;
                

Modalităţi de plată a taxelor
 • Taxele se achită fie, pe loc la sediul institutiei, fie prin virament la Trezorierie*

*Conturile în care se poate vira contravaloarea taxelor prevăzute de lege sunt:

 • pentru TAXE DE VERIFICARE ÎN EVIDENŢA PERSOANELOR (1 leu/ persoană):

R O 2 9 T R E Z 0 7 6 2 1 3 3 0 2 0 8 X X X X X

Scutirea de la plata taxelor legale​​​​​​​Eliberarea de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti a certificatelor privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a Persoanelor.

      

     Potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) din O.U.G nr. 97/ 2005 privind  evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români,  se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin   modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
 • casele de asigurari de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi   ocrotirii sociale a bătrânilor;
 • alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.În vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor  acestora în străinătate, cetăţenii români au dreptul să solicite emiterea unui certificat care să ateste domiciliul. Certificatele se eliberează de către D.J.E.P. şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti la cererea titularului.

Pentru eliberarea certificatului este necesar ca solicitantul să se adreseze personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială, oricărui serviciu public comunitar judeţean sau local de evidenţă a persoanelor, Direcţiei Generale de evidenţă a persoanelor a municipiului Bucureşti sau direct Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor cu sediul în mun. Bucureşti, Str. Obcina Mare nr. 2, sector 6.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • actul de identitate în original;
 • procura specială în original şi, după caz, traducerea acesteia în limba română, legalizată, de asemenea în original, în situaţia în care documentul este autentificat de către autoritatea străină competentă, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin împuternicit.
 • împuternicirea avocaţială, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin avocat, împuternicit de către titular sau de către reprezentantul legal al acestuia, emisă cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi ecerxitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • actul de identitate al mandatarului în original dacă Certificatul se solicită prin împuternicit sau avocat.


sus