VIZA DE FLOTANT (REŞEDINŢA)

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă.
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru obţinerea
Vizei de flotant:
Ce este reşedinţaReşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.
Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei
 • Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară
 • Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, excepţie făcând persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în intersul serviciului sau în scop turistic are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.


Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Oradea.

Adresa şi date de contact

 • mun. Oradea, str. Republicii nr. 24, jud. Bihor;
 • nr. de telefon – 0259/ 432.823

Program de lucru cu publicul

 • LUNI                – 8,00 – 18,00
 • MARŢI             – 8,00 – 18,00
 • MIERCURI       – 8,00 – 18.00
 • JOI                  – 8,00 – 18,00
 • VINERI            – 8,00 – 16,00
Acte necesare
 • Cererea pentru stabilirea reşedinţei (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Actul de identitate (valabil) în care se înscrie menţiunea de reşedinţă;
 • Documentul care face dovada adresei de reşedinţă (original); (vezi informaţii aici)

 

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

-  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul);

 

Declaraţia găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reşedinţă;

 

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – cămine internate şcolare, campusuri universitare, instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimţamântului titularului spaţiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie şi a prenumelui, a seriei şi numărului actului de identitate, a datei şi a semnăturii peste care se aplică, opţional, ştampila instituţiei în cauză.

Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul de eliberare in regim de urgenta este de 1 zi lucrătoare de la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de Identitate, cu conditia ca baza de date Informatizata sa functioneze sau aplicatia sa permita eliberarea in regim de urgenta şi să nu fie necesare verificări suplimentare în teren de către structura teritorială a Poliţiei - contravaloarea taxei speciale de urgenta 20 Lei, achitata la ridicarea actului de identitate.
Legislaţie aplicabilă
 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
 • H.G. nr. 295/16.03.2021 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR);
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Termen de valabilitate
 • Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de 1 an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.
 • La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.
Important de ştiut

Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei – Anexa 19 la lege

 • Cererea se obţine la intrarea în sediul Compartimentului de Evidenţă a Persoanelor sau se poate lista online de pe site-ul institutiei (Download) ;
 • Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia.
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate, cu menţiunea de stabilire a reşedinţei

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.
Procedura înscrierii menţiunii de stabilire a reşedinţei

Pentru soluţionarea cererii, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează următoarele activităţi:

 1. verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori din alt document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă - sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.N.E.P.;
 2.  verifica documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 3.  certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul", datează, semnează si restituie originalele;
 4. înregistrează cererea în Registratură;
 5. preia imaginea solicitantului;
 6.  efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, evidenţa informatică sau manuală, centrală ori locală;

precum şi următoarele:
 1.  aplică eticheta autocolanta pe actul de identitate şi înscrie menţiunea privind reşedinţa;
 2.  efectuează operaţiunile necesare pentru actualizarea componentei locale a R.N.E.P.;
 3.   prezintă cererea, documentele primite şi actul de identitate, pe care s-a aplicat eticheta autocolantă şi s-a înscris menţiunea privind stabilirea reşedinţei, şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau persoanei desemnate de acesta, pentru avizare, respectiv semnare;
 4. eliberează actul de identitate solicitantului, care semnează de primire pe Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
NOTĂ:
 • Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.
 • Astfel, în rubrica din Cererea pentru stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, vor fi menţionate datele administratorului imobilului, care va semna şi va aplica ştampila administraţiei.
 • Studenţii cazaţi în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor, sens în care se completează tabelul întocmit potrivit modelului prevăzut – Anexa 20 la lege.
Sancţiuni
A T E N Ţ I E
Persoanele care găzduiesc alte persoane, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile şi nu informează poliţia sau S.P.C.L.E.P., despre aceasta pot fi sancţionaţi cu amendă
între 75 şi 150 lei !
sus