Procedura

Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului

 • declaraţia de deces se face la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei,
 • de către:
 • membrii familiei decedatului, 
 • în lipsa acestora:
 • de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.
Termenele legale pentru înregistrarea decesului
 • 3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală
 • 3 zile * de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, accident  sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru
 • 24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 15 zile;
           * termenele se socotesc astfel:
 • de la momentul încetării din viaţă a persoanei.
          * dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale:
 • întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii
Acte necesare

Când decesul se datorează unei cauze naturale

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de emitent)
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de  emitent)
 • dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ carte de identitate provizorie/paşaport );
 • cartea de identitate a declarantului;
Locul înregistrării, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • înregistrarea decesului se face în clădirea Primăriei, camera 13, parter

Adresa şi date de contact

 • mun. Oradea, p-ţa. Unirii  nr. 1, cod poştal 410100, jud. Bihor
 • nr. de telefon – 0259/ 409.410

Program de lucru cu publicul 

 • LUNI, - 8:00 - 16:30.
 • MARŢI, - 8:00 - 16:30.
 • MIERCURI, - 8:00 - 16:30.
 • JOI, - 8:00 - 18:30.
 • VINERI, - 8:00 - 15:30.
 • SÂMBĂTĂ , - 9:00 - 13:00.


Eliberarea certificatului,
taxe

Cui se eliberează certificatul de deces

 • membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite
 • persoanelor care justifică un interes legitim - cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale

În cât timp se eliberează certificatul de deces

 • maximum 20 de minute, de la depunerea actelor necesare înregistrării.

Regula deservirii

 •  "PRIMUL VENIT = PRIMUL SERVIT", respectiv ordinea sosirii aparţinătorilor

Ce taxe se achită

 • eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării decesului, este scutită de taxe.
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 255/ 2024 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea  Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Important de ştiut

Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte în Oradea

 • înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea,
  Acte necesare:
 • cererea scrisă a persoanei interesate;
 • certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate;
 • traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
 • certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate .
 • cartea de identitate a declarantului;

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate

 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:
  1. certificatul medical constatator al decesului;
  2. dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).
 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
  1. actul de identitate al decedatului anulat şi al declarantului;
  2. certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
  3. contractul de întreţinere între declarant şi persoana decedată.

 • Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
  1. certificatul de deces;
  2. adeverinţa de înhumare.
Ajutoare acordate la decese
(nu sunt atribut al stării civile)

Ajutorul de înmormântare  *

(* sinteză în baza informaţiilor preluate de pe site-ul C.N.P.A.S. -
acordarea ajutorului de înmormântare nu este atribut al stării civile)

 • Conditii de acordare

   Ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.


   În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
     Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.

    Ajutorul de deces se acordă în cuantumul prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi făcut public de C.N.P.A.S., valabil la data decesului. 

        În baza Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferenţiat , de la 01 ianuarie 2024, după cum urmează:

 •  suma de 7.567 lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul deecsului unui pensionar.
 •  suma de 3.784 lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.             
       Ajutorul de deces se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 • Actele necesare şi plătitorii de drepturi:
 • cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaraţie de asigurare;

              sau

 • cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 • certificat de deces în original ;
 • actul de identitate al solicitantului în original ;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, în original ;
 • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin  care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.
 
 •     Ajutorul de deces se achită de către:
 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului , respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
 

Ajutorul de deces se achită de un singur platitor de drepturi de asigurări sociale, acesta având obligaţia ca după efectuarea plăţii să înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila. 

În cazul decesului pensionarului actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeţeană de Pensii. 

Îndemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. 

Cuantumul îndemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale solicitate se achită la nivelul cuvenit pentru perioada prevăzută în certificatul medical neonorat sau, după caz, la data decesului, înscrisă în certificatul de deces.

sus